BỆNH VIỆN QUÂN Y 87

Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy khu nhà chính, nhà ở cán bộ, thang tời đồ nhà khoa dinh dưỡng