SINH NHẬT CÔNG TY 2019 - TEAM BUILDING

Chặng đường 12 năm,
30.3.2007 - 30.3.2019
Sinh nhật công ty kết hợp Team Building 
{Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam}

TEAMBUILDING 2019 - TOGETHER WE CAN

 

phone